Adatkezelési tájékoztató

 

PNGN Kft.
adatkezelési tájékoztatója a  ninaderm.com oldalon

PNGN Kft. (székhely: 2167 Vácduka, Ady Endre utca 52., adószám: 22706034-2-13, telefon: 06703811178, e-mail: info@pngn.hu,  önállóan képviseli: Nagy Gábor ügyvezető, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett, az Ön szempontjából relevánsnak ítélt adatkezelési tevékenységekről, valamint egyéb érdemi tényekről.

 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) az info@pngn.hu e-mail címre, vagy az Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu), és ha megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.
 • az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.
 • az egyes, alább táblázatos formátumban meghatározott adatkezelések részletesebb magyarázatai az Adatkezelő székhelyén papír alapon is megtalálhatók, valamint kérésre az Adatkezelő elektronikusan is megküldi az érintett számára.
 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.
 • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg.
 • cookie-tájékoztató külön került meghatározásra.
 • Adatkezelő végez más adatkezeléseket, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.
Érintett által kezdeményezett kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelés
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartásönkéntes hozzájárulás, vagy megállapodáson alapul,Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki az Adatkezelővel kapcsolatba kerül és az Adatkezelőtől információt kér/kapnév, telefonszám, e-mail cím, kérdés/kérés, kapcsolatfelvétel időpontjafüggően a konkrét megkereséstől: cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagyjogszabályban meghatározott határidőben, vagy

elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig

Érintettek

 

Weboldalra történő regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél: az érintett adatainak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a  szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás
Érintettek: Minden természetes személy, aki a regisztráció során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított
Forrás: érintettek
AdatkörCélJogalapTárolási idő
e-mail cím* 

 

 

 

azonosítás, bejelentkezés 

 

 

 

Önkéntes hozzájárulásNyilvántartási rendszerben:Törlési kérelemig, belépési jogosultság megszűntetéséig

 

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

jelszó* 

 

 

 

azonosítás, bejelentkezés 

 

 

 

Önkéntes hozzájárulásNyilvántartási rendszerben:Törlési kérelemig, belépési jogosultság megszűntetéséig

 

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

bejelentkezés időpontja*azonosítás, bizonyításAdatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testetNaplófile-ban: polgári elévülési időben
bejelentkezés során használt IP cím*későbbi bizonyításAdatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testetNaplófile-ban: polgári elévülési időben

 

 

Weboldalra történő bejelentkezés összefoglaló táblázata
Cél: a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése
Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára belép
Forrás: érintettek
AdatkörCélJogalapTárolási idő
e-mail cím* 

 

 

 

azonosítás, bejelentkezés 

 

 

 

Önkéntes hozzájárulásNyilvántartási rendszerben:Törlési kérelemig, belépési jogosultság megszűntetéséig

 

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

jelszó* 

 

 

 

azonosítás, bejelentkezés 

 

 

 

Önkéntes hozzájárulásNyilvántartási rendszerben:Törlési kérelemig, belépési jogosultság megszűntetéséig

 

Naplófile-ban: polgári elévülési időben

bejelentkezés időpontja*azonosítás, bizonyításAdatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testetNaplófile-ban: polgári elévülési időben
bejelentkezés során használt IP cím*későbbi bizonyításAdatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testetNaplófile-ban: polgári elévülési időben

 

Weboldalon (webshopon) keresztül történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél: a megrendelés leadása, valamint a kapcsolattartás
Érintettek: minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró kapcsolattartót is, aki az Adatkezelőtől terméket (szolgáltatást) rendel
Forrás: érintettek
AdatkörCélJogalapTárolási idő
megrendelő neve* 

 

azonosítás, megszólításÖnkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a))8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha létrejön a megállapodás. Ha nem jön létre, úgy e tényig (visszautasításig), vagy korábban, törlési kérelemig
Megállapodás (GDPR 6. cikk (1) b)), mert a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, ha a megállapodás létrejön és az érintettel történik a szerződéskötés8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha létrejön a megállapodás. Ha nem jön létre, úgy e tényig (visszautasításig), vagy korábban, törlési kérelemig
Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f)), ha az érintett szervezet kapcsolattartója, képviselője,8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha létrejön a megállapodás. Ha nem jön létre, úgy e tényig, vagy korábban, törlési kérelemig
SzámlázásJogi kötelezettség teljesítése8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha történik számlázás. Ha nem történik, úgy e tényig, vagy korábban, törlési kérelemig
cégnév 

 

azonosításÖnkéntes hozzájárulásTörlési kérelemig
SzámlázásJogi kötelezettség teljesítése8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha történik számlázás. Ha nem történik, úgy e tényig, vagy korábban, törlési kérelemig
e-mail cím*kapcsolattartásÖnkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a))Törlési kérelemig
Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f)), ha az érintett szervezet kapcsolattartója, képviselője
telefonszám*kapcsolattartásÖnkéntes hozzájárulásTörlési kérelemig
Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f)), ha az érintett szervezet kapcsolattartója, képviselője
címadatok*SzámlázásJogi kötelezettség teljesítése8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján
adószám (céges vásárlás esetén kötelező megadni)SzámlázásJogi kötelezettség teljesítése8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján
megrendelt termék/szolg. adatai*Teljesítés és számlázásJogi kötelezettség teljesítése8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján
megjegyzésfigyelemfelhívás, válaszadásÖnkéntes hozzájárulásHozzájárulás visszavonásáig
adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele*Későbbi bizonyításAdatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testetPolgári jogi elévülési időben
felhasználási feltételek tudomásul vétele*Későbbi bizonyításAdatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testetPolgári jogi elévülési időben
Megrendelés elküldésének időpontja*Teljesítés, későbbi bizonyításAdatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testetPolgári jogi elévülési időben
megrendelés során használt eszköz IP címe *későbbi bizonyításAdatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testetPolgári jogi elévülési időben

 

Érintett által tett ajánlatkérési felhívással és Adatkezelő által tett ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartásönkéntes hozzájárulás, vagy GDPR 6. cikk (1) b) pontjaMinden természetes személy, aki az ajánlatkérés és ajánlatadás során kezelt adatok alapján beazonosíthatóajánlatot kérő neve, telefonszáma, e-mail címe, ajánlat tárgya, tartalma, ajánlatkérés időpontja,ajánlatot adó neve, elérhetősége, időpont, érvényességérvényességi időtartamban, vagy elfogadás esetén a jogviszony elévüléséig, vagy jogos érdek alapján történő adatkezelés esetén annak megszűnéséigÉrintettek

 

Üzletszerzés, piacbővítés érdekében történő megkeresés adatkezelése
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
az érintett számára korábbi megkereséséhez kapcsolódó, de új szolgáltatás felajánlása, így Adatkezelő piacának bővítéseJogos érdek (6. cikk (1) f))Minden természetes személy, akik felé az Adatkezelő közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatás-ajánlást indítnév, e-mail cím/levelezési cím, telefonszám,korábbi szolgáltatás témája, kapcsolódó új szolgáltatás témájatiltakozásig, vagy az érintett részéről érdekmúlásig,vagy jogos érdek megszűnéséigérintettek

 

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
a megállapodás megkötése, teljesítése, teljesítésének felügyelete, kapcsolattartásMegállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.)képviselő, kapcsolattartó adatainak kezelése jogos érdeken alapulMinden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – saját nevében megállapodást köt az Adatkezelővel, vagy a szerződésben képviselőként, vagy kapcsolattartóként szerepelLásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában8 évig vagymegállapodásban meghatározott időtartam vagy

nem leselejtezhető, így nem törölhető

Érintettek

 

Hozzájáruló nyilatkozatokkal kapcsolatos adatkezelés
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése, valamint kapcsolattartás.önkéntes hozzájárulásMinden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számáralásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban.hozzájárulás visszavonásáig/törlésiga hozzájáruló nyilatkozatok törlésére a visszavonást követő elévülési idő leteltét követően kerül sorérintettek

 

Reklamáció/panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartásÖnkéntes hozzájárulással indul meg, de a GDPR 6. cikk (1 bek. c) pontja alapján, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükségesMinden természetes személy, aki igénybe vett  szolgáltatásra, megvásárolt termékre, és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közliLásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a fogyasztóvédelmi törvény alapjánÉrintettek

 

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott és rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreirőlönkéntes hozzájáruláson alapulMinden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkoziknév, e-mail cím, fel- és leiratkozás időpontjaLeiratkozásigÉrintettek

 

Ügyfélelégedettség mérésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
a szolgáltatások, termékek, az Adatkezelő magatartásának minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartásAdatkezelő jogos érdeke, de lehet hozzájárulás isMinden természetes személy, aki az Adatkezelő minőségbiztosítási folyamatának részeként ügyfélelégedettség mérésben vesz résztnév, telefonszám, e-mail cím, kérdésre adott válaszokCél megvalósulásáig, panasz esetén 5 évigsaját érintetti nyilvántartás

 

Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
Adatkezelő marketingjeÖnkéntes hozzájárulásAzon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik, vagy más interakciót végeznekpublikus név, e-mail cím, komment, üzenet, más interakcióÉrintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséigÉrintettek

 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
Jelentkezés és a kiválasztás lehetővé tétele, kapcsolattartásÖnkéntes hozzájárulásMinden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkeziklásd az önéletrajz adatköreithozzájárulásban meghatározott ideig vagy jogos érdek megszűnéséigÉrintettek

 

Az érintett jogai

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

Előzetes tájékozódáshoz való jogHozzáférés jogaHelyesbítés jogaTörlés jogaKorlátozásAdat-hordozhatóságTiltako-zásHozzájárulás visszavonása
Hozzájárulás
Megállapodás
Jogi kötelezettség
Létfontosságú érdek
Közfeladat, közhatalmi jog.
Jogos érdek

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (2146 Mogyoród, Öregbükk utca 7.) vagy e-mail-es elérhetőségre (info@pngn.hu) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

Lezárva: 2021. március hó 31.. napján

Nagy Gábor ügyvezető

PNGN Kft.